Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Belle Boutique s.r.o.
www.belleboutique.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro  společnost Belle Boutique s.r.o.
IČ: 058 22 661   DIČ: CZ 05822661
se sídlem Masarykovo náměstí 103, 766 01 Valašské Klobouky

zapsanou  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  dne 20. února 2017 a vedenou pod spisovou značkou C98315

Kamenná prodejna: Belle Boutique s.r.o., Masarykovo náměstí 175, 766 01 Valašské Klobouky

I. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.belleboutique.cz, který je provozován společností Belle Boutique s.r.o.
IČ: 058 22 661  DIČ: CZ05822661
se sídlem Masarykovo náměstí 103, 766 01 Valašské Klobouky

VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Belle Boutique s.r.o.

IČ: 058 22 661  DIČ: CZ 05822661 se sídlem Masarykovo náměstí 103, 766 01 Valašské Klobouky (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

II. Definice

Prodávající
1)    Prodávajícím je Belle Boutique s.r.o.
IČ: 058 22 661  DIČ: CZ05822661

       se sídlem Masarykovo náměstí 103, 766 01 Valašské Klobouky

2)    Kamenná prodejna je na adrese  Belle Boutique s.r.o., Masarykovo náměstí 175, 766 01 Valašské Klobouky

 

Kupující

1)  Kupujícím je spotřebitel.
2)  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
3)    Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále již jen VOP) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4)    Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.
5)    Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupní smlouva
1)    Každá smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.belleboutique.cz jejímž předmětem je zboží.
Zpracování osobních údajů
1)    Kupující souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté prodávajícímu byly zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující svým svobodným rozhodnutím objednat, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, spotřebitel má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může spotřebitel kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána v souladu se zákonem a nebudou sdílena s aplikacemi třetích subjektů.
2)    Správce tímto informuje subjekt údajů (Kupující) a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že spotřebitel (subjekt údajů) má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese BelleBoutique@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího. Kupní smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1)    Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky.
5)    Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího (spotřebitelem) a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
6)    Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

IV. Cena a způsob platby
1)    Nabídka ceny uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
2)    Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
3)    V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
4)    Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
5)    Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 1. Platba v hotovosti při osobním převzetí, 2. Platba předem bankovním převodem, 3. Platba dobírkou

V. Dodací lhůta a podmínky dodání
1)    Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů v ČR. V běžných případech je zboží expedováno do 7 pracovních dní. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
2)    Doprava po území České republiky je zajištěna Českou poštou a PPL dle aktuálního dopravního sazebníku dopravce a to v české měně (CZK).
3)    Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
4)    Nepřevezme–li kupující zboží v dohodnuté době, porušuje tím svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy a těchto VOP a je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení se splněním této povinnosti ve výši 10,- Kč. Prodávající je oprávněn, poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou lhůtu pro převzetí zboží, přičemž náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst do výsledné ceny prodeje zboží.
5)    Výdejními místa jsou uvedena v seznamu.
6)    V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

VI. Záruka a servis
1)    Záruka na zboží se vztahuje po dobu 24 měsíců od převzetí, po kterou prodávající odpovídá za vady vniklé nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu.
2)    Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
3)    Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.
4)    Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad, popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
5)    Prodávající neposkytuje Kupujícímu pozáruční servis.

VII. Reklamační řád
1)    V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné:
d.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
e.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci
2)    Reklamace se nevztahují na případy vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty.

3) Reklamace poškozené zásilky je nutné vyřídit nejpozději do 48 h od její převzetí od dopravce. Pakliže nebude dodržena doba pro reklamaci, nemůžeme reklamaci řešit.

4) Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší společnosti. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní, pořiďte fotodokumentaci.

5) Postup při případné reklamaci:

a.) Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

b.) Vyplňte reklamační protokol a tento nám zašlete společně se zbožím Reklamační protokol ke stažení.

c.) Zboží zašlete jako doporučený balík nebo cenný balík (doporučujeme pojistit na cenu vraceného zboží). Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou přijaty.

 

VIII. Ukončení Smlouvy
1)    Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží.
2)    Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 IX. Závěrečná ustanovení
1)    Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
2)    Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
3)    Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
4)    Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
5)    Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
6)    Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
7)    V případě, že kterékoliv ustanovení VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
8)    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

Za Belle Boutique s.r.o.
Iva Bařinková, jednatel
Mgr. Lenka Ročáková, jednatel

Valašské Klobouky 1.3.2017

 

E-shop je ve výstavbě, omluvte prosím omezený provoz. Děkujeme za pochopení. Skrýt